Заземяване


Българските стандарти изискват изграждането на електрическата инсталация да бъде трипроводни. Фазов проводник, нулев проводник и защитен (зануляващ) проводник. 
Това значи, че спрямо старите електрически инсталации, при изграждането на новите трябва да се пусне още един проводник – заземителен. 
Заземителната инсталация представлява свързване на мълниезащитата, електроинсталацията на сградата и съоръженията със земните пластове. Задачата е да се отведе електрическия заряд в земята, където енергията му се разсейва, и да се изравнят потенциалите. Целта е максимална безопасност за живеещите и работещите, безаварийна експлоатация на съоръженията, противопожарна осигуреност и непрекъснато захранване с електрическа енергия. 
Има различни типове заземителни инсталации съобразно функциите и условията, при които те ще се осъществяват и проектното напрежение, което ще поемат. Изпълняват се по различен начин с оглед максимално добрата им работа. Използват се различни по форма и техническо решение заземители – вертикални, хоризонтални, смесени. Дълбочината, до която се достига, е в пряка зависимост от рисковете, характерни за съоръженията и инсталациите и предписанията на нормативните документи. Понякога се налага проникване на по-голяма дълбочина според проводимостта на земните пластове. 
„Сенел Груп” ЕООД  ви предлага изпълнение на заземителни инсталации: 
• за сгради, 
• за ел.табла и съоръжения, 
• за мълниеприемници. 
 
Имайте предвид, че най-ефективно и евтино излиза изграждането на заземителната система при самия строеж на обекта. Можем, разбира се, да я реализираме и при вече съществуващи сгради и ел. инсталации. Ангажираме се напълно с необходимите проби, документация и поддръжка. Потърсете ни и при проблеми с вече съществуваща инсталация. 
Обадете ни се ако ви е трудно да прецените сами, какъв тип съоръжение ви е необходимо! Нашите специалисти ще обсъдят нещата заедно с вас и ще ви предложат най-доброто конкретно решение. Ние имаме достатъчно опит и познания в изграждането на заземителни инсталации, така че ще получите отлично функциониращо съоръжение на максимално адекватна цена.