Електрически измервания


Сенел Груп ЕООД извършва следните електрически измервания:

Електрически уредби и съоръжения до 1000 V:

Импеданс на контура „фаза-защитен проводник;

Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации;

Съпротивление на защитни заземителни инсталации;

Съпротивление на изолация;

Контрол на защитни прекъсвачи;

Микроклимат на работната среда

Температура, относителна влажност и скорост на въздуха

Осветеност на работната среда

Шум на работната среда

Контрол /измерване/ на климатични и вентилационни инсталации