Електрически измервания


Сенел Груп измерва електрически уредби и съоръжения до 1000 V: 
-импеданс на контура „фаза-защитен проводник” 
-съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации 
-съпротивление на защитни заземителни инсталации 
-съпротивление на изолация 
-контрол на защитни прекъсвачи 
Измерваме още: 
-Микроклимат на работната среда; 
-Температура, относителна влажност и -скорост на въздуха; 
-Осветеност на работната среда; 
-Шум на работната среда; 
-Контрол /измерване/ на климатични и вентилационни инсталации.